top of page

REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Uutiskirjerekisteri


Rekisterin pitäjä
PHI Oy Performance Health Intention

Robert Huberin tie 2 K
Y-tunnus 2705817-3


Rekisteriasioista vastaava henkilö
Salla Earl asiakaspalvelu@phioy.com


Rekisterin nimi
PHI Performance Health Intention – Uutiskirjerekisteri


Henkilötietojen käyttötarkoitus
Uutiskirjerekisterin käyttötarkoitus on viestintä asiakkaiden ja palveluista kiinnostuneiden henkilöiden kesken, tiedottaminen, sekä asiakassuhteiden ylläpitö ja kehittäminen. Uutiskirjerekisterissä olevan tiedon määrä on minimoitu pelkkään sähköpostiin. Henkilötietoja (sähköpostia) käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteristä voi poistua peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen, tai olemalla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@phioy.com

Sähköpostit säilytetään Uutiskirjerekisterissä, kunnes asiakas on itse suorittanut tai pyytänyt tietojensa poistoa.


Oikeusperuste
Uutiskirjerekisterin tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, tai henkilön omalla suostumuksella. Suostumuksen Uutiskirjerekisteriin voi omatoimisesti antaa tilaamalla uutiskirjeen Performance Health Intention kotisivuilta www.phioy.com


Rekisterin sisältämät tiedot
Uutiskirjerekisterissä kerätyn tiedon määrä on minimoitu. Uutiskirjerekisteri sisältää vain sähköpostiosoitteen.


Tietojen luovutus
Uutiskirjerekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen PHI Performance Health Intention ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää tällä hetkellä myös yrityksen valmentajille ja muille alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille palveluiden toimivuuden takaamiseksi.

Säilytysaika
Koska tiedon määrä on minimoitu pelkkään sähköpostiin, ja rekisteri toimii suostumuksesta tai oikeutetusta edusta, on henkilötietojen säilytysaika määritelty koko yritystoiminnan keston ajaksi, tai kunnes henkilö itse pyytää tai suorittaa poiston rekisteristä. Uutiskirjerekisteristä asiakas voi poistua uutiskirjeestä löytyvän linkin avulla, tai kirjallisesta pyynnöstä osoitteeseen asiakaspalvelu@phioy.com


Rekisterin suojaus
Suojattuun rekisteriin ei ole pääsyä ulkopuolisille. Rekisteriin pääsee vain käsiksi yrityksen PHI Performance Health Intention nimeämät henkilöt.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus...

- Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa häntä itseään koskevat henkilötiedot;

- Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- Vaatia henkilötietojensa poistamista;

- Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin kun henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn suostumus

- Saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot, niitä käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; sekä

- Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.


PHI Oy voi pyytää rekisteröityä esittämään pyyntönsä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön toteuttamista. Mikäli sovellettava lainsäädäntö sen mahodollistaa, PHI Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että PHI Oy Performance Health Intention ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Asiakasrekisteri


Rekisterin pitäjä
PHI Oy Performance Health Intention
Robert Huberin tie 2 K
Y-tunnus 2705817-3


Rekisteriasioista vastaava henkilö
Salla Earl asiakaspalvelu@phioy.com


Rekisterin nimi
PHI Performance Health Intention – Asiakasrekisteri


Henkilötietojen käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen, viestiminen, sekä tiedottaminen asiakkaille.  Asiakkaille voidaan lähettää esimerkiksi yrityksen uutiskirje. Asiakasrekisteriin kirjataan henkilöt, jotka ovat ostaneet palveluita tai tuotteita yritykseltä PHI Oy Performance Health Intention. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.  
Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tietosuojakäytäntöön tai henkilötietorekisteriin liittyeen, tai mikäli henkilö haluaa tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa, voi kysymyksen tai pyynnöt lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@phioy.com


Oikeusperuste
Valmennusten, tai tuotteen oston yhteydessä kerättyjä, sekä kaikkia valmennussopimuksen toteuttamista varten kerättyjä tietoja käsitellään sopimuksen täytäntöönpanon perusteella. Valmennuksen yhteydessä voidaan kerätä myös valmennuksen kannalta tarpeellisia ja rekisteröidyn itse ilmoittamia terveystietoja. Terveystietojen osalta käsittelyn peruste on rekisteröidyn suostumus. Suostumus tarvitaan, jotta valmennus voidaan toteuttaa turvallisesti, ja asiakkaan terveys edellä. Terveystietoja ei kerätä kaikissa palvelusuhteissa, esimerkiksi tietyissä ryhmävalmennuksissa. Onnistuneeseen yksilövalmennukseen puolestaan tietoja tarvitaan. Aina jos terveystietoja kerätään ja tallennetaan, ilmoitetaan asia ja pyyntö tietojen käsittelyyn pyydetään palvelusopimuksessa, tai kirjallisesti jälkikäteen. Uutiskirjerekisteriin lisättäviä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasrekisteri sisältää nimi- ja osoitetiedot, sähköpostin, puhelinnumeron, sekä henkilötunnuksen ja laskutustiedot. Lisäksi Asiakasrekisteri voi sisältää asiakkaan valmennuksen yhteydessä valmentajalle itse kertomiaan terveystietoja, riippuen ostetusta palvelusta tai tuotteesta.


Tietojen luovutus
Käyttäjä hyväksyy, että PHI Performance Health Intention saattaa luovuttaa, siirtää tai paljastaa henkilötietoja viranomaisille, mikäli tämä on tarpeellista lain tai määräysten noudattamiseksi. PHI Performance Health Intention käyttää palveluissaan myös alihankkijoita. Palveluiden toteuttamiseksi henkilötietoja luovutetaan alihankkijoille, mikäli henkilötietojen luovutus on tarpeellista palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen toimivan palvelun toteuttamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Asiakasrekisteristä löytyvän henkilön tiedot voidaan pyydettäessä hävittää sopimuksen päätyttyä. Tietojen hävittäminen pyynnöstä tulee olla perusteltua.


Säilytysaika
Päättyneiden valmennusasiakkaiden tietoja säilytetään 10 vuotta palvelu- tai ostosuhteen päättymisen jälkeen, Säilyttämisellä turvataan yrityksen ja asiakkaan oikeusturvaa. Tietojen säilyttäminen mahdollistaa asiakkaalle myös helpon paluun yrityksen palveluiden pariin mahdollisten katkojen tai taukojen jälkeen.


Tietojen paikkaansa pitävyys
Palvelun tai tuotteen ostaja sitoutuu antamaan PHI Oy:lle paikkaansa pitäviä tietoja ostaessaan palveluita. Toiveemme on, että asiakas myös itse informoi PHI Oy:tä mahdollisista muutoksista omissa tiedoissaan. Muutoksista tulee informoida sähköpostitse asiakaspalvelu@phioy.com Tietojen paikkaansa pitävyys voidaan myös ajoittain tarkistaa yrityksen, tai yrityksen yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden toimesta.


Rekisterin suojaus
Suojattuun rekisteriin ei ole pääsyä muilla kuin PHI Performance Health Intention yrityksen nimeämillä henkilöillä, joilla on tarve päästä tietoihin. Rekisterin tietoja säilytetään asianmukaisten suojausten takana.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus…

- Saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

- Saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa häntä itseään koskevat henkilötiedot;

- Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

- Vaatia henkilötietojensa poistamista;

- Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin kun henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn suostumus

- Saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot, niitä käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; sekä

- Vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

PHI Oy voi pyytää rekisteröityä esittämään pyyntönsä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön toteuttamista. Mikäli sovellettava lainsäädäntö sen mahdollistaa, PHI Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.


Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että PHI Oy ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

bottom of page