top of page

PSYYKKINEN VALMENNUS

TYÖKALUT PAREMPAAN ELÄMÄNLAATUUN JA HYVÄÄN ITSETUNTOON

Psyykkisessä valmennuksessa käytämme hyödyksi neuropsykiatrisen (NEPSY) valmennuksen periaatteita, sekä NLP (Neuro-Linguistic Programming) metodeita. Valmennus lähtee asiakkaan tarpeesta, muutoshalusta, tai huolenaiheesta omassa elämässään, lähipiirissään tai yhteisössä. Valmennuksen alkaessa määritellään asiakkaan kanssa minkä tyyppistä valmennusta halutaan, ja mitä valmennukselta toivotaan. Valmennus voi olla monenlaiseen asiayhteyteen liittyvää. Valmennuksella voidaan vaikuttaa esimerkiksi elämänhallinnan kohentamiseen, itsetuntemuksen kehittämiseen, suorituskyvyn optimointiin, esiintymis- tai kilpailutilanteisiin valmistautumiseen, stressin ja kriisinhallintaan, tai vaikka työyhteisönjohtamiseen sekä työyhteisön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Valmennus soveltuu niin yksilö-, kuin ryhmäkohtaiseenkin ohjaukseen. Valmennuksessa etsitään ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti hyviä toimintamalleja ja poisopitaan negatiivisuuden kehästä. Valmennus tuo asiakkaalle lisää voimavaroja, sekä onnistumisen kokemuksia arkielämässä, jotka ruokkivat suurempaa positiivista muutosta elämän kaikilla osa-alueilla.​

Psyykkistä valmennusta voidaan käyttää työkaluna sellaisenaan, tai osana isompaa valmennuskokonaisuutta, kuten esimerkiksi suurta elämäntapamuutosta tehdessä. Toimimme tiiminä, ja valmennuskokonaisuus rakennetaan aina juuri sinun tarpeiden mukaan.

NEPSY - NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen valmennusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on erilaista neuropsykiatrista oireilua, kuten esimerkiksi arjen hallinnan vaikeutta, stressinsietokyvyn alentumista, ongelmia keskittymis- ja suorituskyvyn parissa, haasteet asioiden aloittamisen ja loppuunsaattamisen kanssa, tai vaikkapa vaikeudet unen ja palautumisen kanssa.

Neuropsykiatristen oireiden taustalla voi olla neurologinen alkuperä. Oireisiin voivat vaikuttaa biologiset tekijät, mutta oireilun voi laukaista myös esimerkiksi erilaiset kriisit.

Valmennusmenetelmien on tarkoitus tukea erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemista. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan taitoja, joiden avulla asioita saadaan tehtyä. Tälläisiä taitoja voi olla esimerkiksi suunnittelukyky, organisointikyky, ajanhallinta, sekä aloitus- ja viimeistelykyky.

Valmennus tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden elämänhallinnan taitoja, uusien positiivisten toimintatapojen kehittymistä, sekä myönteisen suhteen rakentumista elämään. Valmennuksen avulla opetellaan toimintatapoja, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemisen.

Valmennus voi kohdistua minkä tahansa elämän osa-alueen kehittämiseen, aina kodista huolehtimisesta ihmissuhteisiin.
Valmennusta voi tarjota vain valmennukseen erityisen koulutuksen saanut sosiaali-, terveys-, tai opetusalan ammattilainen.

NLP - NEUROLINGVISTINEN OHJELMOINTI

NLP, eli neurolingvistinen ohjelmointi on menetelmä, jonka avulla pyritään ajattelemaan ja kommunikoimaan tuloksia ja onnistumisia tuottavammalla tavalla.
Sana neuro viittaa neurologisiin prosesseihin mielessämme ja aivoissamme. Lingvisitinen taas tarkoittaa kieltämme, sekä myös kehomme sanatonta viestintää, jolla kommunikoimme niin tietoisella kuin tiedostamattomalla tasolla. Ohjaus ja ohjelmointi taas viittaa ajattelumme rakententeeseen, ja siihen, kuinka olemme itse ohjelmoineet itsemme ajattelemaan, ja sen myötä toimimaan. Ohjelmoinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka voimme itse muuttaa tiettyjä rakenteita ajattelussamme ja saada aikaan parempia tuloksia.

NLP on menetelmä, joka pohjautuu ennakko-oletukseen, että kaikella käyttäytymisellämme on rakenne, ja tätä rakennetta voidaan opettaa, muuttaa ja kehittää - ohjelmoida - uudelleen. NLP-valmennuksessa keskitytään onnistumisen ja menestymisen mallintamiseen. NLP:ssä opetellaan meille hyödyllisten ja tehokkaiden kykyjen tiedostamiseen. NLP-valmennus auttaa sinua saavuttamaan tuloksia, jotka ennen olivat mahdottomia. Tämä valmennusmetodi auttaa meitä käyttämään aivojamme täydellä kapasiteetilla. NLP perustuu tieteelliseen dataan, ja matemaattisesti laskettuihin ja muotoltuihin malleihin.

Neurolingvistinen ohjelmointi soveltuu kenelle tahansa, joka tahtoo kehittää itseään ja saada käyttöönsä lisää sisäisiä voimavarojaan. NLP-valmennusta hyödyntävät useat eri ammattiurheilijat, valmentajat, lääkärit, esimiehet, yrittäjät, sekä monet muut eri alojen huippuosaajat - he, jotka pyrkivät menestyksekkäämpään tulokseen ja suorituskykyyn.

VARAA AIKA ILMAISEEN KONSULTAATIOON

Thanks! Message sent.

bottom of page